จากบทความที่แล้ว เราได้สร้าง PGP Public Key / Private Key ด้วย Kleopatra กันแล้ว ในบทความนี้เราจะพัฒนาระบบ Encryption/Decryption ด้วยภาษา C# กัน

  1. Go to -> Visual Studio 2019
  2. Choose -> Console App (.NET Framework ) -> .NET Framework 4.7.2
  3. Right Click on Project -> Manage Nuget Package
  • Install BouncyCastle

Source Code Structure

ในการรับส่งข้อมูลกันระหว่างระบบ จะต้องมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรารู้จักกันก็คือ PDPA

ทั้งนี้ จะทำอย่างไรดีละ ปกปิดข้อมูลตามแต่ละ Record ดีไหม จะยุ่งยากไปป่าว คิดหนักอีก ถ้างั้นก็ Encrypt ไปเลยทั้งไฟล์ดีกว่า โดยเลือกใช้ PGP ละกัน

ในบทความนี้จะขอนำเสนอการใช้โปรแกรม Kleopatra เพื่อสร้าง PGP Public Key/ Private Key ในบทความถัดไปจะขอนำเสนอการ Implement PGP Encryption/Decryption ด้วย C#

  1. Download and Installation Kleopatra

URL: https://www.gpg4win.org/download.html

2. How to create public/private key

2.1 File -> New Key Pair

Choose -> Create a personal OpenGPG key pair

2.2 Enter Detail

เนื่องจากจะต้องพัฒนาระบบโดยใช้ OpenShift และมีความรู้ในทางด้านนี้น้อยมาก จึงหาหนทางจะทำอย่างไรดี ที่เราต้องสามารถ Run OpenShift ที่เครื่องของเราได้นะ

จึงขอนำเสนอการติดตั้ง OpenShift: Red Hat CodeReady Containers เพื่อใช้งานที่ Laptop ของเครื่องเราเองได้ ซึ่งสะดวกมากมายสำหรับ Developer ที่ต้องการสร้าง Application สักตัวหนึ่ง เพื่อ Run บน OpenShift

  1. Go to => https://developers.redhat.com/products/codeready-containers/overview
เลือก Install OpenShift on your laptop

2.สำหรับใครที่ยังไม่มี …

Alisara Hincheeranan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store